Sleeve lobektomija pluća sa limfadenektomijom

Nazad
Sleeve lobektomija pluća podrazumeva posterolateralnu torakotomiju sa prezervacijom mišića, klasičnu anatomsku pripremu za lobektomiju, sa podvezivanjem arterijskih i venskih krvnih sudova režnja pluća koji se resecira i dodatne resekcije dela račve bronha sa tumorom, te terminoterminalnom bronhijalnom anastomozom i uspostavljanjem kontinuiteta bronhijalnog stabla i poštedom istostranog dela pluća. Uz navedenu resekciju standardna procedura je limfadenektomija medijastinuma, kao i intraoperativna konsultacija patologa linije resekcije i samog tumora-ex termpore.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 do 2 dana u jedinici intenzivne nege i 4 do 5 bolničkih dana na odeljenju, dodatna dijagnostika, patohistološke, laboratorijske i druge potrebne analize naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka